.

Idea projektu

W grudniu 2015 roku firma DLJM System zakończyła realizację projektu „Innowacyjna usługa wsparcia procesu produkcji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa”.
Budowa Laboratorium Inteligentnego Budownictwa rozpoczęła się latem 2014 r. W ramach przedsięwzięcia został wybudowany unikalny na skalę europejską budynek pełniący funkcję laboratorium inteligentnego budownictwa - DLJM Lab, w którym testowane będą urządzenia automatyki budynkowej.

Celem projektu było wdrożenie usługi badania i optymalizacji urządzeń i systemów inteligentnego budownictwa, dzięki czemu te będą sterowały budynkami jeszcze efektywniej. 

Dzięki badaniom:

  • programowanie urządzeń automatyki budynkowej będzie prostsze i szybsze, co wpłynie na obniżenie kosztów programowania;
  • urządzenia będą działały samodzielnie,
  • sterowanie budynkiem będzie jeszcze bardziej optymalne:
    do 15% niższe zużycie energii w stosunku do budynków wykorzystujących  obecne na rynku systemy zarządzania budynkami;
    do 50% niższe zużycie energii w stosunku do budynków bez automatyki budynkowej i BMS

     

Wizualizacje fasady DLJM Lab

 

Możliwości współpracy w DLJM Lab:

Nauka: Budynek DLJM Lab może stanowić bazę do badań realizowanych przez uczelnie w ramach grantów. Sama obecność budynku w programach badawczych stanowi poważny argument ułatwiający pozyskanie środków dla finansowania badań (programy Unii Europejskiej). Tak przygotowana baza stanowi również idealne rozwiązanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczelnie mogą zlecać przeprowadzanie badań DLJM LAB. Sposób prezentacji i obróbki wyników jest zgodny z wymaganiami prowadzącego program badawczy. Możliwe jest prowadzenie badań w szerokim zakresie czasowym. Nie istnieją ograniczenia czasowe wymuszające zakończenie zbierania danych, ponieważ obiekty pełnią jedynie doświadczalną rolę. Możliwa jest weryfikacja założeń odnośnie prototypowych rozwiązań szeroko pojętych zagadnień zarządzania budynkiem.

Biznes: Specjaliści  DLJM Lab oferują możliwość przeprowadzenia testów elektrycznych, logicznych i funkcjonalnych. Badania przeprowadzane są na specjalnie przygotowanej w tym celu infrastrukturze. Testom poddawane mogą być zarówno sterowniki, sensory jak i aktory używane w systemach BMS, oprogramowanie autorskie i pomocnicze. Konsultanci z tytułami naukowymi mogą zweryfikować i ocenić szanse realizacji nowych koncepcji jeszcze przed inwestycją. Wszystko to w ramach współpracy usługowej z biznesem. Specjalnie przygotowane do tego typu testów Laboratorium dysponuje wszelkimi niezbędnymi instalacjami, a samo testowanie odbywać się będzie w formie naturalnego i w pełni monitorowanego użytkowania oraz przygotowanych przez specjalistów inteligentnych algorytmów.

Laboratorium oferuje usługę SMART METERING wraz z zapleczem Businness Intelligence i Centrum Nadzoru Technicznego. Oferta zawiera monitorowanie zużycia mediów w lokalizacjach wskazanych przez Klienta, może to być na przykład rozproszona sieć obiektów handlowych, magazynowych, logistycznych.Specjaliści przygotowują specjalne algorytmy oszczędzania i optymalizacji zużycia mediów, np. dobór najbardziej ekonomicznych taryf, dostosowanie mocy zamawianej do rzeczywistych potrzeb (bez przekroczeń i bez niepotrzebnych nadpłat). Optymalizacja ma na celu oszczędności finansowe, oddziaływanie na środowisko, oddziaływanie społeczne. Powiązanie Smart Metering i sterowania BMS daje w rezultacie możliwość pozyskania międzynarodowych certyfikatów, np. LEED. Analizy BI oparte o rzeczywiste dane i pomiary są nieocenioną wartością przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych.

Laboratorium świadczyć będzie również typowe usługi outsourcingowe w zakresie: projektowania układów elektronicznych, przygotowywania algorytmów aplikacyjnych, pisanie aplikacji, również mobilnych,
przygotowywanie integracji produktów Klienta z systemami automatyki budynkowej, przygotowywanie Opinii Innowacyjności (CBR), przygotowywanie firm do wybranych certyfikacji.

Eksperci o DLJM Lab

Szczególnie dobrze rokują możliwości prowadzenia prac badawczych, wdrożeniowych, produkcyjnych i szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianych algorytmów uczenia się oraz samouczenia. Laboratorium DLJM System może stać się decydującym czynnikiem, który rozproszone badania naukowe i nie skoordynowane wysiłki różnych producentów wyposażenia dla inteligentnych budynków, zogniskuje w jeden pakiet wiedzy inspirującej naukowo i nadającej się do wykorzystania praktycznego. -  prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz.
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - automatyk, informatyk i biocybernetyk, profesor i kierownik Katedry Automatyki AGH, trzykrotny rektor Akademii.
 

DLJM Lab będzie umożliwiał przeprowadzanie szerokiego spektrum badań począwszy od badań sterowników i algorytmów sterowania, poprzez zachowanie się rzeczywistych obiektów występujących w budynkach, aż po elementy wykonawcze. Oznacza to unikalną możliwość opracowania algorytmów sterowania i ich testowania w warunkach rzeczywistych, a nie jedynie zbliżonych do rzeczywistych... -  dr hab. inż. prof. AGH Jerzy Mikulik
Dr hab. inż. prof. AGH Jerzy Mikulik - kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania, Wydziału Zarządzania AGH, kierownik Laboratorium Automatyzacji Procesów WZ AGH.
 

 

Patroni honorowi projektu

 

Dyrektor ds. Rozwoju
Laboratorium Automatyki Budynkowej

Paweł Piotrowicz
tel. +48 517 988 802
p.piotrowicz(at)dljmsystem.pl

Okres realizacji projektu: 1.06.2014 – 31.12.2015
Tablica informacyjna

Instytucja Zarządzająca: Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego
Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

 

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość