.

Kierownik Naukowy

Kierownik Naukowy

21 cze 2016
fe.jpg                                ue_0.png

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 20 czerwca 2016 r.

na wyłonienie osoby na stanowisko Kierownika Naukowego

Nazwa Zamawiającego

 

DLJM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Balicka nr 125B

30-149 Kraków

Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z zamiarem realizacji projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Kierownika Naukowego zespołu badawczego w projekcie pt.: „Autonomiczny system akwizycji i analizy giga danych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji oparty na sieci szkieletowej i urządzeniach z technologią Harvesting Energy.” w podziale na:

Etap I – 320 rbg (32 rbg x 10 miesięcy);
Etap II – 448 rbg (32 rbg x 14 miesięcy);
Etap III – 192 rbg (32 rbg x 6 miesiące).

Do zadań głównego kierownika naukowego należeć będzie:

Etap 1:

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac, koordynacja pracy zaangażowanych pracowników.
Zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe.
Koordynacja merytoryczna badań przemysłowych nad opracowaniem założeń softwarowych jaki hardwarowych modułów Autonomicznego system akwizycji i analizy giga danych

Etap 2:

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac, koordynacja pracy zaangażowanych pracowników.
Zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe.
Koordynacja merytoryczna badań przemysłowych nad opracowaniem algorytmów SI, modułów zabezpieczeń, konstrukcji i zasilania Autonomicznego system akwizycji i analizy giga danych

Etap 3:

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac, koordynacja pracy zaangażowanych pracowników.
Nadzór nad testami i walidacją;
Analiza właściwości funkcjonalnych technologii Autonomicznego system akwizycji i analizy giga danych

Kod CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Termin realizacji zamówienia 

Okres realizacji zamówienia: od 01.11.2016 do 30.04.2019,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Miejsce realizacji zamówienia

Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb Zamawiającego (w tym: siedziba Zamawiającego lub Wykonawcy).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
O udzielenie zlecenia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna:

Posiada tytuł profesora
Posiada min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniami przemysłowymi;
Realizacja projektów badawczych zbieżnych z tematyką niniejszego zapytania;
Posiada min. 5 letnie doświadczenie w zakresie profesjonalnego opracowywania kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu  Inteligentne i energooszczędne budownictwo;

Spełnienie warunków weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie oraz dołączonego do oferty CV).

Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość otrzymanych ofert przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
Ceną oferty jest stawka brutto za rbg za realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wyboru częściowego.

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Cena brutto – 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Zamawiający podpisze umowę warunkową o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów, pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

9. Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę (dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową)
Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
CV Wykonawcy

4. Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do 28 czerwca 2016 r.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy:

DLJM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Balicka nr 125B

30-149 Kraków

lub mailem na adres: biuro@dljmsystem.pl

 Wykaz załączników

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.

 

                                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                                      ………………………………

                                                                                                                                                  (podpis i pieczęć Zamawiającego)

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 

                                                                             

                                                                                                                         ………………………………..

                                                                                                                               Miejscowość, data                                                                   

OFERTA

Dane Wykonawcy:

Imię i Nazwisko……………………………………………

PESEL……………………………………………

Adres ………………………………………………………………

NIP………………………………………………………………

Tel./Fax. ……………………………………………………………

Adres e – mail………………………………………………………

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  z dnia  ………………………………..przedstawiamy poniższą ofertę na stanowisko Kierownika naukowego:

 

Stawka brutto za rbg wynosi ……. PLN

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

Oświadczam, iż uważam się za  związanego/ną niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, iż w przypadku wyboru przez Zamawiającego niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.             

Oświadczam, iż Wykonawca spełnia/nie spełnia wszystkie wymagania dotyczące Wykonawcy zawarte w punkcie 6.3 oraz do oferty dołączam CV, w którym opisuję spełniane warunki.

 

………………………………

  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

 

                                                                                                                              ………………………………..

                                                                                                                              Miejscowość i data

 

Nawiązując do zapytania ofertowegoz dnia ……………………………………………………………

 

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Wykonawcy)

 

oświadczam, że:

Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

……………………………….

       (podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

 

 

                                                                                                                             ………………………………..

                                                                                                                                    Miejscowość i data

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowegoz dnia ……………………………………………………………

 

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

oświadczam, że moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie będzie przekraczać 276 godzin miesięcznie.

 

……………………………….

     (podpis Wykonawcy)